Project Description

Συστήματα Διαχείρισης ονομάζουμε τις ειδικές μελέτες, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται ένα πολύ υψηλό επίπεδο ασφάλειας, υγιεινής και ποιότητας σε νευραλγικούς τομείς, όπως είναι τα τρόφιμα, η υγεία και το εργασιακό περιβάλλον.

Όλες οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διατροφής και της εστίασης, αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση: την υποχρέωση να παραδώσουν στο κοινό τους ασφαλή τροφή!
Αυτό, ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους κρίκους της διατροφικής αλυσίδας. Αρχής γενομένης από τον παραγωγό, τον κτηνοτρόφο, τον κατασκευαστή έως τον εστιάτορα, το μαγαζάτορα, τον ξενοδόχο -που είναι οι προτελευταίοι κρίκοι- πριν τον τελικό αποδέκτη, τον καταναλωτή!

Πέραν των συστημάτων διαχείρισης για την ασφάλεια των τροφίμων, σημαντικό ρόλο έχουν και τα συστήματα της υγιεινής και της ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους. Σε όλες τις προηγμένες οικονομικά χώρες, οι κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τους τομείς της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Με αυτές τις ρυθμίσεις, προστατεύονται οι εργαζόμενοι από μολύνσεις ή ατυχήματα, αλλά και το περιβάλλον από ρύπους, χημικά κλπ. Με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, τα πράγματα έχουν γίνει πλέον πολύ αυστηρά. Καθημερινά, μπαίνουν σε ισχύ νέες περιοριστικές διατάξεις και οι ήδη υπάρχουσες συνεχώς αναπροσαρμόζονται.

Η h.s.i. Foodtech Laboratories Ltd. με πολύχρονη εμπειρία στα Συστήματα Διαχείρισης αναλαμβάνει υπηρεσίες για τον Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και τη Βελτίωση των Συστημάτων που εφαρμόζει ήδη ή θέλει να αναπτύξει μια επιχείρηση. Ακόμα, προσφέρει υποστήριξη τόσο σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής των Συστημάτων αυτών όσο και για εσωτερικές επιθεωρήσεις.

  • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Το HACCP είναι μια πρωτοποριακή μεθοδολογία, που στηρίζεται σε μια σειρά απαράβατους λογικούς κανόνες. Με το HACCP, εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία των τροφών από κάθε πιθανό κίνδυνο. Εχει εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα της διατροφικής αλυσίδας, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

  • ISO 22000 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Το σύστημα διαχείρισης ISO 22000 είναι μια ειδική μελέτη, που εκπόνησε η h.s.i. Foodtech Laboratories Ltd. βασιζόμενη στο διεθνές πρότυπο, βάσει της οποίας μπορεί να πιστοποιηθεί ότι ένα προϊόν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και τους σύγχρονους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Με το ISO 22000 εξασφαλίζεται η ευρεία αποδοχή και επιτυχία ενός προϊόντος στη σύγχρονη αγορά!

  • ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το σύστημα διαχείρισης ISO 9001 αναπτύσσεται από την h.s.i. Foodtech Laboratories Ltd. βάσει προτύπου για να διασφαλιστεί η ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρει κάθε επιχείρηση στους πελάτες της. Με το ISO 9001, εξασφαλίζεται η διατήρηση ή/και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των διαδικασιών της επιχείρησης, μειώνονται πιθανοί κίνδυνοι, καθώς και συμμορφώνονται όλες αυτές οι διαδικασίες βάσει νομοθεσίας.

  • ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το σύστημα διαχείρισης ISO 14001 εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες διαχειρίζονται περιβαλλοντικά ζητήματα με υπευθυνότητα. Η h.s.i. Foodtech Laboratories Ltd. αναπτύσσει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει προτύπου με σεβασμό προς το περιβάλλον.

  • ISO 45001 – Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία

Το ISO 45001 δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της h.s.i. Foodtech Laboratories Ltd. πληρώντας όλες τις απαιτήσεις του προτύπου. Είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη μελέτη με διττό στόχο:
α) Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων γύρω από τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις (παλαιές και νέες) κατά τρόπο επιμορφωτικό και απόλυτα κατανοητό.
β) Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόσει με επιτυχία τη νεοαποκτηθείσα πληροφόρηση στους χώρους εργασίας του.

  • ISO 17025 – Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακριβώσεων

Το ISO 17025 δημιουργήθηκε από τη h.s.i. Foodtech Laboratories Ltd. βασιζόμενο στο διεθνές πρότυπο και αποτελεί ένα πιστοποιητικό. Η απόκτηση του προϋποθέτει εκτεταμένη εργαστηριακή και μικροβιολογική έρευνα.
Αφορά τους χώρους εργασίας και στοχεύει στην εξασφάλιση της υγιεινής και στη μείωση των ατυχημάτων.

Συστήματα Διαχείρισης για την Υγιεινή και Ασφάλεια στους Εργασιακούς Χώρους.

Σε όλες τις προηγμένες οικονομικά χώρες, οι κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις σε ότι αφορά τους τομείς της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Με αυτές τις ρυθμίσεις, προστατεύονται οι εργαζόμενοι από μολύνσεις ή ατυχήματα αλλά και το περιβάλλον από ρύπους, χημικά κλπ.

Με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, τα πράγματα έχουν γίνει πλέον πολύ αυστηρά. Καθημερινά, μπαίνουν σε ισχύ νέες περιοριστικές διατάξεις και οι ήδη υπάρχουσες συνεχώς αναπροσαρμόζονται.

Για τη διευκόλυνση λοιπόν των επιχειρήσεων σε αυτό τον τομέα – η h.s.i. Foodtech Laboratories Ltd. – δημιούργησε μια σειρά Συστημάτων Διαχείρισης:

  1. Το OSHS 18001 (Occupational Safety and Health Systems)

Το OSHS 18001 δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της h.s.i. Foodtech Laboratories Ltd.

Είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη μελέτη με διπλό στόχο.

Στόχος πρώτος: Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων γύρω από τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις( παλαιές και νέες ) κατά τρόπο επιμορφωτικό και απόλυτα κατανοητό.

Στόχος δεύτερος: Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόσει με επιτυχία τη νεοαποκτηθείσα πληροφόρηση στους χώρους εργασίας του.

  1. Το ISO 17025

Το ISO 17025 δημιουργήθηκε από τη h.s.i. Foodtech Laboratories Ltd. και είναι ένα πιστοποιητικό. Η απόκτηση του προϋποθέτει εκτεταμένη εργαστηριακή και μικροβιολογική έρευνα.

Αφορά τους χώρους εργασίας και στοχεύει στην εξασφάλιση της υγιεινής και στη μείωση των ατυχημάτων.